top of page

Privacyverklaring

 

Laatst gewijzigd op 22 Januari 2021

 

Als ondernemers zijn wij sinds de invoering van de AVG verplicht om te voldoen aan de privacywetgeving in Nederland. Uiteraard willen wij met uiterste zorgvuldigheid omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en deze beschermen. Daarom vragen wij graag uw aandacht voor de volgende punten:

 

Beheerder van de persoonsgegevens

Deze website Atelier SAF (Bakenbergseweg 270, 6816PE te Arnhem, KvK nummer: 77890574) is de beheerder van de persoonsgegevens die de klant aan ons verstrekt. Dit betekent dat wij daarmee de beheerder zijn van uw persoonsgegevens. Wij nemen hierbij de verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt op ons. Wij verzekeren daarmee dat wij voldoen aan het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

 

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

 

Atelier SAF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voor- en achternaam

· Adresgegevens

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· Bankrekeningnummer

· Betaalgegevens

 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

 

Atelier SAF verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

· Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ateliersaf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt en op basis van welke grondslag?

 

Atelier SAF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Het afhandelen van uw betaling

· U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

· U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

· Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Atelier SAF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Atelier SAF) tussen zit. Atelier SAF gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: geen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Atelier SAF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens > 12 maanden > Verwerken van uw bestelling en eventuele garantie personalia > 12 maanden > Verwerken van uw bestelling en eventuele garantie Adres > 12 maanden > Verwerken van uw bestelling en eventuele garantie

 

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Atelier SAF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Atelier SAF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Maken wij gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken?

Atelier SAF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Atelier SAF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ateliersaf.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Atelier SAF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hopen u op deze manier voldoende op de hoogte te hebben gesteld van ons privacy beleid. Mocht u enigszins nog vragen hebben over bovengenoemde informatie, dan mag u altijd contact met ons opnemen. Atelier SAF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u andere vragen heeft, neem dan contact op via info@ateliersaf.nl

bottom of page